Finansiell översikt

Tobii är världsledare inom eyetracking med drygt 50 % av den globala eyetracking-marknaden och flera gånger högre omsättning än sin närmaste konkurrent.

Tobii-koncernen består av tre affärsområden med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer. Tobii Dynavox är etablerad marknadsledare inom kommunikationshjälpmedel och Tobii Pro är ledande inom eyetracking-lösningar för forskning och konsumentundersökningar. Inom Tobii Tech investerar Tobii för att nå framtida volymmarknader för eyetracking med huvudfokus på konsumentprodukter som datorer, datorspelsprodukter, VR och mobila enheter.

Eftersom affärsområdenas verksamheter befinner sig på marknader med olika förutsättningar och mognadsgrad rapporterar Tobii finansiell utveckling per affärsområde.

Finansiella mål

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 % per år med en EBIT-marginal på 20 %.

Tobii Pro

Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 % per år med en EBIT-marginal över 15 %. På medellång sikt (kommande 2-3 år) är Tobii Pros mål att uppnå en omsättningstillväxt på 10 % per år med en EBIT-marginal på 10 %.

Tobii Tech

Tobii Techs långsiktiga finansiella mål är att nå ett positivt kassaflöde 2018.

Koncernen

De kombinerade finansiella målen för Tobiis tre affärsområden indikerar ett positivt resultat före skatt för koncernen från och med 2017. Styrelsen bedömer att koncernen har full finansiering för att genomföra den antagna affärsplanen som sträcker sig till och med 2017, då koncernen som helhet förväntas uppvisa ett positivt kassaflöde.

Finansiell utveckling

Finansiell utveckling

Tobii har ökat sin omsättning organiskt varje år sedan bolaget grundades 2001. Därutöver har ett par strategiska förvärv ytterligare bidragit till koncernens utveckling, senast förvärvet av DynaVox Systems LLC i maj 2014.

Under 2015 uppgick Tobiis nettoomsättning till 967 miljoner kronor. Tobii Dynavox och Tobii Pro är lönsamma med EBIT-marginaler på 16 % respektive 10 % under 2015. Investeringarna i Tobii Tech belastade koncernens rörelseresultat med -176 miljoner kronor under 2015.

Nettoomsättning 2003-2014

Graf över Tobiis nettoomsättning 2003-2014

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2015 2014 2013
Tobii Dynavox 740 442 234
Tobii Pro 209 167 171
Tobii Tech 59 37 21
Koncernen 967 621 413

Rörelseresultat (EBIT) per affärsområde

Miljoner SEK 20215 2014 2013
Tobii Dynavox 119 42 21
Tobii Pro 21 13 19
Tobii Tech -179 -122 -85
Koncernen -36 -69 -37

 

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.