Finansiell översikt

Denna översikt omfattar finansiell utveckling för koncernen och affärsområdena, Tobiis finansiella definitioner, riskhantering samt de finansiella mål som antogs för respektive affärsområde av Tobiis styrelse inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm i april 2015. 

Finansiella mål

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 % per år med en EBIT-marginal på 20 %.

Tobii Pro

Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 % per år med en EBIT-marginal över 15 %. På medellång sikt (kommande 2-3 år) är Tobii Pros mål att uppnå en omsättningstillväxt på 10 % per år med en EBIT-marginal på 10 %.

Tobii Tech

Tobii Techs mål är att nå ett positivt kassaflöde 2018. Fram till dess planerar affärsområdet för ett negativt kassaflöde på 400 miljoner SEK till följd av betydande investeringar i kärnteknologiutveckling.

Koncernen

De kombinerade finansiella målen för Tobiis tre affärsområden indikerar ett positivt resultat före skatt för koncernen från och med 2017. Styrelsen bedömer att koncernen har full finansiering för att genomföra den antagna affärsplanen som sträcker sig till och med 2017, då koncernen som helhet förväntas uppvisa ett positivt kassaflöde.

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.

Finansiell utveckling

Finansiell utveckling

Tobii har ökat sin omsättning organiskt varje år sedan bolaget grundades 2001. Därutöver har ett par strategiska förvärv ytterligare bidragit till koncernens utveckling, senast förvärvet av DynaVox Systems LLC i maj 2014.

Sedan 2008 har nettoomsättningen ökat med en genomsnittlig årlig tillväxt på 21 % och med ca 16 % exklusive förvärv. Under 2014 uppgick Tobiis nettoomsättning till 621 miljoner SEK, och proforma till 745 miljoner SEK om DynaVox Systems LLC hade ingått i koncernen redan från den 1 januari 2014.

Affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro är lönsamma med justerade EBIT-marginaler på 12 % respektive 8 % under 2014. Affärsområdet Tobii Tech investerar kraftigt för att utveckla eyetracking-teknologin för att nå kraven från framtida volymmarknader och belastade koncernens EBIT med -122 miljoner SEK under 2014.

Nettoomsättning 2003-2014

Graf över Tobiis nettoomsättning 2003-2014

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2014 2013 2012
Tobii Dynavox 442 234 206
Tobii Pro 167 171 147
Tobii Tech 37 21 3
Övrigt 4 4 0
Elimineringar -29 -17 0
Koncernen 621 413 356

Justerad EBIT per affärsområde

Miljoner SEK 2014 2013 2012
Tobii Dynavox 54* 21 3
Tobii Pro 13 19 1
Tobii Tech -122 -85 -41
Övrigt, netto 1 8 -16
Koncernen -54** -37 -53

*Justerat för jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av DynaVox Systems LLC under 2014.
**Justerat för jämförelsestörande poster relaterade till börsnoteringen.

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer