Finansiell översikt

Tobii är världsledare inom eyetracking med drygt 50 % av den globala eyetracking-marknaden och flera gånger högre omsättning än sin närmaste konkurrent.

Tobii-koncernen består av tre affärsområden med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer. Tobii Dynavox är etablerad marknadsledare inom kommunikationshjälpmedel och Tobii Pro är ledande inom eyetracking-lösningar för forskning och konsumentundersökningar. Inom Tobii Tech investerar Tobii för att nå framtida volymmarknader för eyetracking med huvudfokus på konsumentprodukter som datorer, datorspelsprodukter, VR och mobila enheter.

Eftersom affärsområdenas verksamheter befinner sig på marknader med olika förutsättningar och mognadsgrad rapporterar Tobii finansiell utveckling per affärsområde.

Finansiella mål

De uppdaterade finansiella mål som Tobiis styrelse har antagit i samband med Företrädedemissionen 2016 är kopplade till Bolagets uppdaterade affärsplan för storskaliga satsningar på eyetracking i virtual reality och smartphones. Målen för Tobii Dynavox och Tobii Pro kvarstår medan målet för Tobii Tech har uppdaterats.

  • Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 20 procent.
  • Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 procent per år och att nå en rörelsemarginal över 15 procent.
  • Tobii Techs långsiktiga mål är att vara den marknadsledande leverantören av eyetracking-teknologi för integration i högvolymprodukter.

På grund av att marknaden för integration av eyetracking i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede, så har Bolaget valt att inte formulera ett specifikt finansiellt mål för Tobii Tech, utan uttrycker istället en strategisk långsiktig målsättning gällande affärsområdets marknadsposition. Denna målsättning kompletteras med Bolagets bedömningar av marknadsutveckling som återfinns i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen.

Styrelsen bedömer att Bolaget med den föreslagna Företrädesemissionen är fullt finansierad för att genomföra den uppdaterade affärsplanen.

Finansiell utveckling

Tobii har ökat sin omsättning organiskt varje år sedan bolaget grundades 2001. Därutöver har ett par strategiska förvärv ytterligare bidragit till koncernens utveckling, senast förvärvet av DynaVox Systems LLC i maj 2014.

Under 2015 uppgick Tobiis nettoomsättning till 967 miljoner kronor. Tobii Dynavox och Tobii Pro är lönsamma med EBIT-marginaler på 16 % respektive 10 % under 2015. Investeringarna i Tobii Tech belastade koncernens rörelseresultat med -176 miljoner kronor under 2015.

Nettoomsättning 2003-2014

Graf över Tobiis nettoomsättning 2003-2014

Finansiell utveckling

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2015 2014 2013
Tobii Dynavox 740 442 234
Tobii Pro 209 167 171
Tobii Tech 59 37 21
Koncernen 967 621 413

Rörelseresultat (EBIT) per affärsområde

Miljoner SEK 20215 2014 2013
Tobii Dynavox 119 42 21
Tobii Pro 21 13 19
Tobii Tech -179 -122 -85
Koncernen -36 -69 -37

 

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.