Finansiella mål

Tobiis styrelse antog följande finansiella mål för respektive affärsområde inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm i april 2015. 

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 % per år med en EBIT-marginal på 20 %.

Tobii Pro

Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 % per år med en EBIT-marginal över 15 %. På medellång sikt (kommande 2-3 år) är Tobii Pros mål att uppnå en omsättningstillväxt på 10 % per år med en EBIT-marginal på 10 %.

Tobii Tech

Tobii Techs långsiktiga finansiella mål är att nå ett positivt kassaflöde 2018.

Koncernen

De kombinerade finansiella målen för Tobiis tre affärsområden indikerar ett positivt resultat före skatt för koncernen från och med 2017. Styrelsen bedömer att koncernen har full finansiering för att genomföra den antagna affärsplanen som sträcker sig till och med 2017, då koncernen som helhet förväntas uppvisa ett positivt kassaflöde.

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.

I april 2015 gjorde Tobii en framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomförde Tobii en kraftigt övertecknad nyemission av aktier som tillförde bolaget 438 miljoner SEK efter avdrag för relaterade kostnader.

Tobiis grundare ringer i klockan vid noteringsceremonin på Nasdaq Stockholm.