Valberedning

Tobiis valberedning består av representanter för bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen utses av bolagets tre största aktieägare. Så länge de tre grundarna – Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö – indirekt eller direkt innehar aktier som tillsammans gör dem till en av de tre största aktieägarna har de rätt att utse en av ledamöterna.

Ledamöter

Valberedningen inför årsstämman den 11 maj 2016 består av följande ledamöter:

  • Mikael Johnsson, valberedningens ordförande, oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare. Utsedd av Amadeus Capital Partners.
  • Mats Lindahl, oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare. Utsedd av Sjätte AP-fonden.
  • Örian Odenbro, oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende till större aktieägare. Utsedd av Tobiis grundare.
  • Kent Sander, oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare. Styrelseordförande i Tobii.

 Tobiis bolagsjurist, Rebecca Eriksson, kommer vara valberedningens sekreterare. 

Uppgifter

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler

Valberedningen ska också föreslå val av revisorer när denna fråga ska beslutas av årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com. Förslag ska lämnas senast den 16 mars 2016. Tobiis årsstämma 2016 kommer att hållas den 11 maj 2016.