Hållbarhet

Det sociala ansvaret är väl förankrat i Tobiis företagskultur. För oss handlar hållbara värden om mänskliga rättigheter, våra medarbetares välbefinnande, hälsa samt vårt miljöavtryck. 

Människors rätt till kommunikation

En central del i Tobiis verksamhet handlar om att ge människor med fysiska eller kognitiva begränsningar möjlighet att kommunicera effektivt och vara delaktiga i samhället. Detta arbete innebär, utöver företagets utveckling och försäljning av kommunikationshjälpmedel, också ett aktivt samhällsengagemang. Bland annat verkar Tobii för en ökad kännedom om dessa individers rättigheter och samarbete med lokala intresseorganisationer.

Uppförandekod

Tobii har utvecklat en uppförandekod och etiska regler baserad på internationella konventioner såsom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, barns rättigheter och affärsprinciper, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s initiativ ”Global Impact” samt Internationella arbetsorganisationens konventioner och rekommendationer.

Hållbar utveckling

Miljöpåverkan från Tobiis verksamhet är låg, men styrelsen har ändå antagit en miljöpolicy för att säkerställa att Tobii fortsätter att vara väl positionerat vad gäller hållbar utveckling. Styrelsen har också antagit en uppförandekod för leverantörer som gradvis införs gentemot Tobii-koncernens leverantörer.