Banner sustainability page

Påverkan och hållbarhet

Som ett globalt teknikföretag har vi en meningsfull inverkan på världen tack vare de lösningar vi tillhandahåller våra kunder och användare, men även vårt sätt att bedriva verksamheten. Vi har en skyldighet att agera ansvarsfullt. Vi är fast beslutna att utgöra skillnad i livet för de människor som lever nu och för kommande generationer. Om vi fattar rätt beslut och implementerar dem konsekvent kan vi hjälpa till att göra världen till en bättre plats.

Vår hållbarhetstrategi

Solutions for a better world

Lösningar för en bättre värld


Tobiis lösningar bidrar till en bättre värld, till exempel genom att bemyndiga människor med en röst, driva forskning och utveckling i tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, göra utrustning mer effektiv, hjälpa kreativa företag att uppfinna helt nya produkter och metoder, samt göra produktionsanläggningar säkrare och mer produktiva.

Läs mer

Using the power of eye tracking as a positive force

Använda kraften hos eyetracking för att göra gott

På Tobii, som är världsledande inom både eyetracking och kommunikationshjälpmedel, anser vi att vi har en skyldighet att ge tydliga och positiva exempel för var och en av dessa branscher och att göra tydliga val som skyddar våra användare och säkerställer att de lösningar vi levererar gör världen bättre. Vi säger aldrig: ”Vi är bara en teknikleverantör och kan inte hållas ansvariga för hur vår teknik används.” Istället vill vi göra allt vi kan för att både möjliggöra och uppmuntra till positiv användning av vår teknik. 

Läs mer

People in a meeting at Tobii

Sättet vi bedriver vår verksamhet


Som en del av hållbarhetsarbetet identifierar vi våra viktigaste hållbarhetsaspekter för att förstå vilken betydande påverkan Tobii har på ekonomi, miljö och människor, samt betydelsen av detta för våra intressenter. Våra väsentliga hållbarhetsaspekter ligger i linje med vår affärsstrategi och vi har byggt vår hållbarhetsstrategi kring tre huvudområden med koppling till vår verksamhet: hållbar arbetsgivare, miljöansvar och affärsetik.

Läs mer

"Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention."

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål är en del av Tobiis strategi och ingår i våra affärsplaner. Tobii bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG) och har mest direkt påverkan på mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Sustainability icons Swedish

Tobii bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

MÅL 3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Tobii är en producent av teknik och lösningar som direkt förbättrar hundratusentals människors välbefinnande, och har potential att hjälpa miljoner. Detta sträcker sig från att hjälpa individer att kommunicera och vara mer självständiga, till diagnos och behandling av medicinska tillstånd. Som arbetsgivare påverkar Tobii dessutom våra medarbetares arbetsmiljö och säkerhet.

MÅL 4 - GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Genom våra kommunikationslösningar hjälper Tobii personer med funktionsnedsättning att få en röst och en chans att bli hörda, så att de inte utesluts från det allmänna utbildningssystemet. Vårt specialutbildningsverktyg Boardmaker hjälper miljoner studenter med inlärningsutmaningar. Användningen av eyetracking växer också inom många andra utbildningsrelaterade ändamål, till exempel vid läsbedömningar.

MÅL 5 - JÄMSTÄLLDHET
Tobii verkar i en bransch där det finns ojämn könsfördelning. Tobii har ett omfattande program för mångfald och inkludering och arbetar aktivt med flera initiativ för att vara en mångsidig och inkluderande organisation.

MÅL 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Både direkt och indirekt påverkar Tobii arbetsmiljön och förhållandena för många grupper av människor, inklusive sina egna medarbetare, kontrakterade leverantörer och underleverantörer. Tobiis policyer och rutiner för arbetsmiljö och säkerhet samt leverantörens uppförandekod är tydligt kopplade till mål 8.

MÅL 10 - MINSKAD OJÄMLIKHET
Vi på Tobii anser att alla har en grundläggande mänsklig rättighet till en röst. Alla Tobiis avdelningar bidrar till detta, från att skapa de kärnteknologier som krävs och att föra ut kommunikationsprodukter på marknaden till att möjliggöra relevant forskning om mänskligt beteende. Tobii påverkar också detta mål som arbetsgivare där vi arbetar för att minska ojämlikheter via vårt mångfalds- och inkluderingsprogram.

MÅL 12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Tobii har åtagit sig att göra våra produkters hela livscykler, från tillverkning till användning och bortskaffande, mer miljövänliga.

MÅL 13 - BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Tobii har åtagit sig att minska vår miljö- och klimatpåverkan och arbetar för att minska CO2-utsläpp från kontorens energiförbrukning, transport av produkter och affärsresor. Vi skapar också teknik och lösningar som ger både våra kunder och deras slutanvändare möjlighet att använda energi mer effektivt via erbjudanden såsom Tobii Spotlight Technology™ och Tobii Aware.