Finansiell översikt

Tobii är världsledare inom eyetracking och har flera gånger högre omsättning än sin närmaste konkurrent. Tobii-koncernen består av tre affärsområden med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer.

  • Tobii Dynavox är etablerad marknadsledare inom kommunikationshjälpmedel.
  • Tobii Pro är ledande inom eyetracking-lösningar för forskning och konsumentundersökningar. 
  • Tobii Tech, är världens ledande leverantör av eyetracking-teknologi för inbyggnad i volymprodukter som datorer, datorspelsprodukter, VR och smartphones.

Eftersom affärsområdenas verksamheter befinner sig på marknader med olika förutsättningar och mognadsgrad rapporterar Tobii finansiell utveckling per affärsområde.

Finansiella mål

Tobiis finansiella mål visar på bolagets riktning inom de tre affärsområdena och återspeglar bolagets nuvarande position och marknadsutveckling. Målen reflekterar bolagets ambition för den kommande treårsperioden.

  • Tobii Dynavox långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 10 % per år med en rörelsemarginal på 15-20 %.
  • Tobii Pros långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 15-20 % per år och att nå en rörelsemarginal på 15 % år 2020.
  • Tobii Tech har som finansiellt delmål att nå lönsamhet under 2021.

Finansiell utveckling

Tobii har ökat sin omsättning organiskt varje år sedan bolaget grundades 2001. Därutöver har ett par strategiska förvärv ytterligare bidragit till koncernens utveckling.

Under 2017 uppgick Tobiis nettoomsättning till 1 084 miljoner kronor. Tobii Dynavox och Tobii Pro är lönsamma med EBIT-marginaler på 11 % respektive 9 % under 2017. Investeringarna i Tobii Tech belastade koncernens rörelseresultat med -291 miljoner kronor under 2017.

För mer finansiell information, läs Tobii AB - Årsredovisning 2017.

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2017 2016 2015 2014
Tobii Dynavox 713 762 740 442
Tobii Pro 304 245 209 167
Tobii Tech 121 96 59 37
Koncernen 1 084 1 053 967 621

Rörelseresultat (EBIT) per affärsområde

Miljoner SEK 2017 2016 2015 2014
Tobii Dynavox 79 125 119 42
Tobii Pro 26 15 21 13
Tobii Tech -291 -207 -179 -122
Koncernen -186 -67 -36 -69

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.