Finansiell översikt

Tobii är världsledare inom eyetracking och har flera gånger högre omsättning än sin närmaste konkurrent. Tobii-koncernen består av tre affärsområden med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer.

  • Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av hjälpmedel för personer med nedsatt kommunikationsförmåga.
  • Tobii Pro är världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för att studera mänskligt beteende.
  • Tobii Tech är världens ledande leverantör av eyetrackingteknologi för inbyggnad i konsumentelektronik och andra produkter.

Eftersom affärsområdenas verksamheter befinner sig på marknader med olika förutsättningar och mognadsgrad rapporterar Tobii finansiell utveckling per affärsområde.

Finansiella mål

Tobiis mål är att uppnå ett positivt rörelseresultat (EBIT) för koncernen för helåret 2021. Nya finansiella mål för divisionerna kommer att meddelas när pandemisituationen har stabiliserats.

Finansiell utveckling

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2020 2019 2018 2017
Tobii Dynavox 894 906.2 797.6 708.3
Tobii Pro 366 442.9 396.6 304.1
Tobii Tech 230 221.7 149.8 120.6
Koncernen 1,426 1,501.3 1,277.8 1,078.9

Rörelsemarginal (EBIT) % per affärsområde

Miljoner SEK 2020 2019 2018 2017
Tobii Dynavox 14 11 8.8 10.4
Tobii Pro -2.8 12.1 11.3 8.5
Tobii Tech neg neg neg neg
Koncernen -7.2 -9.2 -14.7 -17.7

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.