Finansiell översikt

Tobii är världsledare inom eyetracking och har flera gånger högre omsättning än sin närmaste konkurrent. Tobii-koncernen består av tre affärsområden med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer.

  • Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av hjälpmedel för personer med nedsatt kommunikationsförmåga.
  • Tobii Pro är världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för att studera mänskligt beteende.
  • Tobii Tech är världens ledande leverantör av eyetrackingteknologi för inbyggnad i konsumentelektronik och andra produkter.

Eftersom affärsområdenas verksamheter befinner sig på marknader med olika förutsättningar och mognadsgrad rapporterar Tobii finansiell utveckling per affärsområde.

Finansiella mål

Den 7 april 2020 kommenterade Tobii påverkan av covid-19 pandemin och koncernens åtgärdsprogram. Se: pressmeddelande. På grund av pandemin, kommer det med största sannolikhet inte att vara möjligt att nå koncerners finansiella mål under 2020, inklusive målet att koncernen skall nå lönsamhet för helåret. Tobii kommer att se över de finansiella målen när situationen har stabiliserats.

Finansiell utveckling

Tobii har ökat sin omsättning organiskt varje år sedan bolaget grundades 2001. Därutöver har ett par strategiska förvärv ytterligare bidragit till koncernens utveckling.

Under 2019 uppgick Tobiis nettoomsättning till 1,501.3 miljoner kronor. Tobii Dynavox och Tobii Pro är lönsamma med EBIT-marginaler på 11 % respektive 12.1 % under 2019. Investeringarna i Tobii Tech belastade koncernens rörelseresultat negativt med -294 miljoner under 2019.

För mer finansiell information, läs Tobii AB - Bokslutskommuniké 2019.

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2019 2018 2017 2016
Tobii Dynavox 906.2 797.6 708.3 761.7
Tobii Pro 442.9 396.6 304.1 244.9
Tobii Tech 221.7 149.8 120.6 96.4
Koncernen 1,501.3 1,277.8 1,078.9 1,053.3

Rörelsemarginal (EBIT) % per affärsområde

Miljoner SEK 2019 2018 2017 2016
Tobii Dynavox 11 8.8 10.4 16.4
Tobii Pro 12.1 11.3 8.5 6.3
Tobii Tech neg neg neg neg
Koncernen -9.2 -14.7 -17.7 -6.4

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.