Finansiell översikt

Tobii är världsledande inom eye tracking och pionjär inom attention computing. Företaget har två operativa segment, End Customer Solutions och OEM Integrated Solutions, som gemensamt nyttjar företagets kompetenser inom R&D, sälj, marknad, och centrala funktioner. I Tobiis finansiella rapportering beskrivs omsättning, tillväxtfaktorer och bruttomarginal på segmentnivå.

Som ett innovationsdrivet företag, har Tobii eftersträvat att skapa en bred produktportfölj med marknadsledande produkter tillsammans med en robust marknadsposition i flera vertikaler och därmed uppnått en stark tillväxt. En majoritet av Tobiis marknader befinner sig i en tidig fas vilket betyder att det finns stora outforskade möjligheter. Tobii bedömer att den långsiktiga potentialen i dess underliggande totala adresserbara marknad överstiger 60 miljarder kronor. Tobii är strukturerat och positionerat för att ta sig an dessa möjligheter. Med Tobiis strategi riktad mot fortsatt utveckling av varje marknad kombinerat med Tobiis ledande position så är siktet inställt på att driva stark tillväxt för flera år framöver. Den finansiella översikten bör tolkas med detta i åtanke.

Finansiella mål

Tobiis mål är att nå 1,5 miljarder SEK i intäkter 2025 och nå EBIT break-even under 2023.

Finansiell utveckling

OEM

  2019 2020 2021 LTM
Omsättning (MSEK) 171 163 138
Bruttoresultat (MSEK) 106 101 71
Bruttomarginal (%) 62% 62% 52%

End customer solutions

  2019 2020 2021 LTM
Omsättning (MSEK) 469 415 460
Bruttoresultat (MSEK) 350 309 347
Bruttomarginal (%) 75% 75% 75%

Koncernen

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
Omsättning (MSEK) 202 261 331 406 518 640 578 598
EBIT (MSEK) -111 -155 -191 -265 -260 -239 -230 -197

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.