Finansiell översikt

Tobii är världsledare inom eyetracking och har flera gånger högre omsättning än sin närmaste konkurrent. Tobii-koncernen består av tre affärsområden med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer.

  • Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av hjälpmedel för personer med nedsatt kommunikationsförmåga.
  • Tobii Pro är världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för att studera mänskligt beteende.
  • Tobii Tech, är världens ledande leverantör av eyetracking-teknologi för inbyggnad i konsumentelektronik och andra volymprodukter.

Eftersom affärsområdenas verksamheter befinner sig på marknader med olika förutsättningar och mognadsgrad rapporterar Tobii finansiell utveckling per affärsområde.

Finansiella mål

Tobiis finansiella mål visar på bolagets riktning inom de tre affärsområdena och återspeglar bolagets nuvarande position och marknadsutveckling. Målen reflekterar bolagets ambition för den kommande treårsperioden.

  • Tobii Groups finansiella mål är att nå lönsamhet 2020.
  • Tobii Dynavox långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 10 % per år med en rörelsemarginal på 15-20 %.
  • Tobii Pros långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 15-20 % per år och att nå en rörelsemarginal på 15 % år 2020.
  • Tobii Tech har som finansiellt delmål att nå lönsamhet under 2021.

Finansiell utveckling

Tobii har ökat sin omsättning organiskt varje år sedan bolaget grundades 2001. Därutöver har ett par strategiska förvärv ytterligare bidragit till koncernens utveckling.

Under 2018 uppgick Tobiis nettoomsättning till 1 302 miljoner kronor. Tobii Dynavox och Tobii Pro är lönsamma med EBIT-marginaler på 8 % respektive 11 % under 2018. Investeringarna i Tobii Tech belastade koncernens rörelseresultat med -305 miljoner kronor under 2018.

För mer finansiell information, läs Tobii AB - Bokslutskommuniké 2018.

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner SEK 2018 2017 2016 2015
Tobii Dynavox 822 708 762 740
Tobii Pro 397 304 245 209
Tobii Tech 150 121 96 59
Koncernen 1302 1 079 1 053 967

Rörelseresultat (EBIT) per affärsområde

Miljoner SEK 2018 2017 2016 2015
Tobii Dynavox 69 74 125 119
Tobii Pro 45 26 15 21
Tobii Tech -305 -291 -207 -179
Koncernen -191 -191 -67 -36

Risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  Läs mer

Finansiella definitioner

Översikt över de finansiella definitioner som används i Tobiis rapportering. Läs mer

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.