Resultat per aktie

Periodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier för perioden

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden justerat för utspädningseffekt av samtliga potentiella stamaktier

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens utgång

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella intäkter och kostnader och skatt

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning

EBITDA

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

EBITDA-marginal

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar i förhållande till rörelsens nettoomsättning

Eget kapital

Eget kapital vid periodens utgång

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten

Bruttomarginal

Bruttoresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning

Kassaflöde efter löpande investeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten minus investeringar i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar

Medelantalet anställda

Medelantalet tillsvidareanställda under perioden inklusive deltidsanställda omräknade till heltidsekvivalenter (HTE)

Nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld dividerat med eget kapital

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Balansomslutning

Summa tillgångar vid periodens slut

Rörelsekapital

Lager, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar minus leverantörsskulder och övirga kortfristiga icke räntebärande skulder

Totala FoU-satsningar

Bruttobeloppet av forsknings- och utvecklingskostnader före aktiveringar och avskrivningar