Finansiella mål

Tobiis styrelse antog följande finansiella mål för respektive affärsområde inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm i april 2015. 

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 % per år med en EBIT-marginal på 20 %.

Tobii Pro

Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 % per år med en EBIT-marginal över 15 %. På medellång sikt (kommande 2-3 år) är Tobii Pros mål att uppnå en omsättningstillväxt på 10 % per år med en EBIT-marginal på 10 %.

Tobii Tech

Tobii Techs långsiktiga finansiella mål är att nå ett positivt kassaflöde 2018.

Tobiis finansiella mål visar på bolagets riktning inom de tre affärsområdena och återspeglar bolagets nuvarande position och marknadsutveckling. Målen reflekterar bolagets ambition för den kommande treårsperioden.

  • Tobii Groups finansiella mål är att nå lönsamhet 2020.
  • Tobii Dynavox långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 10 % per år med en rörelsemarginal på 15-20 %.
  • Tobii Pros långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 15-20 % per år och att nå en rörelsemarginal på 15 % år 2020.
  • Tobii Tech har som finansiellt delmål att nå lönsamhet under 2021.

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.

I april 2015 gjorde Tobii en framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomförde Tobii en kraftigt övertecknad nyemission av aktier som tillförde bolaget 438 miljoner SEK efter avdrag för relaterade kostnader.

Tobiis grundare ringer i klockan vid noteringsceremonin på Nasdaq Stockholm.