Finansiella mål

Tobiis styrelse antog följande finansiella mål för respektive affärsområde inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm i april 2015. 

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 % per år med en EBIT-marginal på 20 %.

Tobii Pro

Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 % per år med en EBIT-marginal över 15 %. På medellång sikt (kommande 2-3 år) är Tobii Pros mål att uppnå en omsättningstillväxt på 10 % per år med en EBIT-marginal på 10 %.

Tobii Tech

Tobii Techs långsiktiga finansiella mål är att nå ett positivt kassaflöde 2018.

De uppdaterade finansiella mål som Tobiis styrelse har antagit i samband med Företrädedemissionen 2016 är kopplade till Bolagets uppdaterade affärsplan för storskaliga satsningar på eyetracking i virtual reality och smartphones. Målen för Tobii Dynavox och Tobii Pro kvarstår medan målet för Tobii Tech har uppdaterats.

  • Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 20 procent.
  • Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 procent per år och att nå en rörelsemarginal över 15 procent.
  • Tobii Techs långsiktiga mål är att vara den marknadsledande leverantören av eyetracking-teknologi för integration i högvolymprodukter.

På grund av att marknaden för integration av eyetracking i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede, så har Bolaget valt att inte formulera ett specifikt finansiellt mål för Tobii Tech, utan uttrycker istället en strategisk långsiktig målsättning gällande affärsområdets marknadsposition. Denna målsättning kompletteras med Bolagets bedömningar av marknadsutveckling som återfinns i det prospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen 2016.

Styrelsen bedömer att Bolaget med den genomförda Företrädesemissionen är fullt finansierad för att genomföra den uppdaterade affärsplanen.

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.

I april 2015 gjorde Tobii en framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomförde Tobii en kraftigt övertecknad nyemission av aktier som tillförde bolaget 438 miljoner SEK efter avdrag för relaterade kostnader.

Tobiis grundare ringer i klockan vid noteringsceremonin på Nasdaq Stockholm.