Kallelse till extra bolagsstämma i Tobii AB (publ)

Tobii Group
Inbjudan
Regulatorisk

Aktieägarna i Tobii AB (publ), org. nr 556613-9654 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 November 2016 klockan 15.00 på Nalen, konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17, Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 november 2016,
  2. dels senast torsdagen den 24 november 2016 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Tobii AB (publ), Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17 Danderyd eller per e-post till generalmeeting@tobii.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 24 november 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.tobii.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av en justeringsperson.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om företrädesemission.
  7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 1: Öppnande av stämman och val av ordförande vid extra bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 6: Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 5 november 2016 om emission av aktier i Bolaget, motsvarande ett emissionsbelopp om ca 450 miljoner kronor, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare enligt följande.

Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, ska bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, besluta om vilket högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut samt vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 december 2016.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 87 703 033 stycken varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.tobii.com, senast tre veckor före extra bolagstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Danderyd i november 2016

Tobii AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 07.10.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.