Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobii

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Vid dagens extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) fattades följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.tobii.com.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 63 962,63 kronor genom nyemission av högst 8 814 003 aktier. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det befintliga antalet aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 december 2016. Teckningskursen är satt till 52 kronor för varje ny aktie, vilket förväntas tillföra Bolaget totalt cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader samt förutsatt att företrädesemissionen blir fulltecknad. Teckning skall ske under tiden från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016, kl. 16:30.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.