Tobii beslutar om företrädesemission om cirka 450 miljoner för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) avser att förstärka organisationen och göra betydande investeringar i teknik- och marknadsutveckling för att ta till vara på det snabbt ökande intresset för eyetracking i virtual reality och smartphones. Ambitionen är att Tobii skall ta samma världsledande position med eyetracking för konsumentelektronik som Tobii Dynavox och Tobii Pro redan har inom sina respektive områden. För att finansiera den nya utökade affärsplanen har styrelsen beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 450 miljoner kronor med efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma.

”Intresset för eyetracking i olika konsumentapplikationer har utvecklats väsentligt snabbare än vad vi förutsåg vid börsintroduktionen i april 2015. Vår bedömning då var att det skulle ta lägre tid för eyetracking att bli aktuellt i smartphones och headsets för VR än vad vi ser idag. Den kapitalanskaffning om drygt 400 miljoner kronor som gjordes i samband med noteringen räcker för att fullfölja den affärsplan vi beslutade om då, men för att skapa förutsättningar för att ta en ledande position även inom dessa nya områden behöver vi nu lägga ännu större resurser på marknads- och teknikutveckling. Vi är övertygade om att det är rätt att göra dessa utökade satsningar nu och att det har god potential att skapa stora värden för våra aktieägare,” säger Tobiis VD, Henrik Eskilsson.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att förstärka organisationen och investera i teknik- och marknadsutveckling i de nya volymmarknaderna virtual reality (”VR”) och smartphones samt att ge Tobii en ökad finansiell flexibilitet för att snabbt kunna genomföra förvärv.
  • Tobii har tidigare idag offentliggjort sin första design win med en stor smartphone-tillverkare, vilket bedöms vara ett viktigt första steg mot att i förlängningen integrera eyetracking i smartphones i bred omfattning.  
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive ökningen av aktiekapitalet och antal aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 24 november 2016. Förutsatt att företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 2 december 2016 och teckningsperioden att löpa från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016.
  • Aktieägare som tillsammans innehar cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen.
  • Styrelsen offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 30 november 2016.

Bakgrund

I samband med Tobiis börsnotering på Nasdaq Stockholm i april 2015 presenterades de två lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro samt affärsområdet Tobii Tech där Tobii investerade kraftigt för att etablera eyetracking på marknaden för speldatorer.

Sedan noteringen har Tobii Dynavox och Tobii Pro utvecklats väl, med lönsamhet och ökad försäljning inom båda affärsområdena och god potential för fortsatt positiv utveckling.

Även satsningen på speldatorer inom Tobii Tech har varit framgångsrik och affärsområdet har på kort tid nått flera viktiga milstolpar. Dell, Acer och MSI har alla lanserat datorer med Tobiis eyetracking-sensorer inbyggda. Acer har därutöver lanserat tre monitorer med inbyggd eyetracking. Ett 40-tal spel med stöd för Tobii eyetracking har lanserats, inklusive flera av årets största speltitlar, som Tom Clancy’s The Division, Assassin’s Creed Syndicate, Deus Ex: Mankind Divided och Watch Dogs 2. Affärsområdets försäljning till externa kunder ökar i snabb takt om än från låga nivåer. Marknaden för eyetracking i speldatorer befinner sig fortfarande i ett tidigt skede.

Nya planerade satsningar finansierade via företrädesemissionen

Utvecklingen och intresset för eyetracking har accelererat kraftigt under senare tid, särskilt inom områdena virtual reality och smartphones. Detta illustreras bland annat av Tobiis nyligen offentliggjorda design win med en stor smartphone-tillverkare och Googles förvärv av eyetracking-bolaget Eyefluence.

Under de senaste 12 månaderna har det blivit allt mer uppenbart att eyetracking kommer att vara en central komponent i framtidens VR-headsets och smartphones. Tobii avser nu att kraftigt öka investeringstakten inom dessa områden för att kunna ta en ledande marknadsposition. Precis som inom Tobii Dynavox, Tobii Pro och speldatorområdet i Tobii Tech så avser Tobii att bli den ledande leverantören av eyetracking-teknologi även inom VR och smartphones.

För att nå en långsiktigt attraktiv affärsmodell är Tobiis strategi att utöver eyetracking-algoritmer även utveckla och leverera hårdvarukomponenter så som ASICs och specialdesignade bildsensorer samt applikationsmjukvaror, understödda av Tobiis världsledande patentportfölj inom eyetracking.

VR: Tobii och andra marknadsaktörer, som Facebook-ägda Oculus, anser att eyetracking kommer bli en standardkomponent i framtida generationer av VR-headsets på grund av de många fördelarna som teknologin möjliggör för såväl användarupplevelsen som VR-produkters prestanda och utformning. Inom ramen för Bolagets befintliga finansiering har Tobii investerat i att utveckla grundläggande teknologi för eyetracking inom VR samt har inlett dialoger med flera tillverkare av headsets. Då VR-marknaden utvecklats i mycket snabb takt finns ett behov av att ytterligare stärka Tobiis organisation för att öka teknikutvecklingstakten och ha kapacitet att hantera ett större antal samtidiga kund- och tekniksamarbeten.

Förutsatt den föreslagna företrädesemissionen avser Tobii att under en treårsperiod (2017-2019) investera ca 150 miljoner kronor (nettokassaflöde) inom VR.

Smartphones: Tobii presenterade nyligen sin första design win med en stor smartphone-tillverkare. Marknaden för eyetracking i smartphones är ännu i ett tidigt skede men Tobii bedömer att det på längre sikt finns möjlighet att eyetracking integreras i smartphones i bred omfattning. Tobii avser att ytterligare stärka organisationen för att utveckla eyetracking-teknologi särskilt anpassat för smartphones och för att tillsammans med kunder utveckla tillämpningar inom detta område.

Förutsatt företrädesemissionens genomförande avser Tobii att under en treårsperiod (2017-2019) investera ca 150 miljoner kronor (nettokassaflöde) inom smartphone-området.

Förvärv och ytterligare möjligheter: Utöver ovanstående satsningar har Tobii identifierat flera potentiellt intressanta förvärvsobjekt inom de tre affärsområdena Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. En starkare kassa ger Bolaget en större flexibilitet och förmåga att snabbt kunna genomföra förvärv av företag, teknologier och immaterialrättigheter.

Tobii Tech avser även att göra initiala investeringar i teknik- och marknadsbearbetning inom fordonsindustrin, vilket inom några år kan utvecklas till ytterligare en stor möjlighet för Tobii.

Investeringsplan

Tobii har idag en investeringsplan som beslutades av styrelsen i september i år och sträcker sig fram till 2019. Denna plan inkluderar omfattande satsningar inom speldatorområdet men inte de större satsningarna inom VR och smartphones som beskrivs ovan. Den planen är fullt finansierad dels genom de positiva kassaflödena genererade av Tobii Dynavox och Tobii Pro och dels genom Bolagets befintliga kassa vilket bedöms täcka affärsområdets investeringar fram till att det levererar ett positivt rörelseresultat.

Den förväntade bruttolikviden om cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader från företrädesemission kommer att användas för att accelerera Bolagets investeringsplan för att snabbt och kraftfullt kunna exekvera på ovanstående initiativ. Tobii bedömer att de tillkommande investeringarna kommer att skapa betydande framtida mervärden för aktieägarna.

Företrädesemissionen

Tobiis styrelse beslutade den 5 november 2016, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 30 november 2016, att genomföra en företrädesemission av aktier. Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 december 2016 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen inklusive ökningen av aktiekapitalet, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 24 november 2016.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016 eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsen offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 30 november 2016.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 2 december 2016.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

24 november 2016 Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga emissionsvillkor, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelationen
30 november 2016 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
30 november 2016 Sista handelsdag i Tobii med rätt att delta i företrädesemissionen
2 december 2016 Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
2 december 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
6 december – 16 december 2016 Handel i teckningsrätter
6 december – 20 december 2016 Teckningsperiod
23 december 2016 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2016, kl. 07.02.

Kontakt

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB
tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Esben Olesen, CFO, Tobii AB
tel: 08-663 69 90 (växel), e-post: esben.olesen@tobii.com

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB
tel: 08-663 69 90 (växel), e-post: henrik.eskilsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, smartphones och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.