Tobii offentliggör villkor för företrädesemission

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) offentliggjorde den 7 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones. Idag offentliggör Tobiis styrelse de slutliga villkoren för företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Tobii har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10.
  • Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas1).
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 30 november 2016.
  • Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2016.

Villkor för företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB är registrerad som ägare i Tobii på avstämningsdagen, den 2 december 2016, har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Tobii erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande: i första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 30 november 2016.

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 63 962,63 kronor genom nyemission av maximalt 8 814 003 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Tobii cirka 458 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader1).

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016. Tobiis styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 20 december 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 30 november 2016 kl. 15.00 på Nalen, konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17, Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 7 november 2016 och finns tillgänglig på Tobiis hemsida, www.tobii.com.

Tidsplan

30 november 2016 Extra bolagsstämma i Tobii
30 november 2016 Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
1 december 2016 Första handelsdag i Tobii-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
2 december 2016 Publicering av prospektet
2 december 2016 Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
6 – 16 december 2016 Handel i teckningsrätter
6 – 20 december 2016 Teckningsperiod
6 – 23 december 2016 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
23 december 2016 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

1) Under antagande att 437 000 optioner som nyligen utnyttjats registreras och omvandlas till aktier i tid för att vara berättigad att delta i företrädesemission.  

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB
tel:  070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Esben Olesen, CFO, Tobii AB, tel: 08-663 69 90 (växel), e-post: esben.olesen@tobii.com 

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB, tel: 08-663 69 90 (växel), e-post: henrik.eskilsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.