Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Tobiis företrädesemission

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Tobii AB (publ) (”Tobii” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Tobii som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2016 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättas med anledning av att den smartphone-kund som Tobii tidigare har kommunicerat som en icke-namngiven design win idag har lanserat en smartphone som inkluderar eyetracking från Tobii. Tobii har därmed idag offentliggjort att det rör sig om Huawei och produktmodellen Honor Magic, som kommer att vara tillgänglig på den kinesiska marknaden med förväntad säljstart den 23 december 2016.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Tobiis hemsida (www.tobii.com/foretradesemission-2016/) och på Carnegie Investment Banks hemsida (www.carnegie.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 20 december 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB (publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm eller via e-post till transactionsupport@carnegie.se.

Investerare som har anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till teckning av aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas inom utsatt tid kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Tobiis webbplats, www.tobii.com.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016, kl. 14.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB 
tel. 070-916 16 41, e-post:
sara.hyleen@tobii.com

Esben Olesen, CFO, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post: esben.olesen@tobii.com

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post: henrik.eskilsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i denna kommunikation framgår av Prospektet som offentliggjordes den 2 december 2016 och som ska läsas tillsammans med Tilläggsprospektet. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i Prospektet. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”antar”, ”avser”, ”bör”, ”fortsätter”, ”förutser”, ”förväntar”, ”kan”, ”uppskattar”, ”väntar”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.