Tobii offentliggör prospekt och uppdaterade finansiella mål i samband med företrädesemission

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) offentliggjorde den 7 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagstämmas godkännande, genomföra en nyemission (”Företrädesemissionen”) för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones. Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 30 november 2016. Styrelsen i Tobii har i samband med Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt fastställt uppdaterade finansiella mål.

Prospekt

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Tobii och Carnegie. Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på Tobiis hemsida (www.tobii.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och, inom några dagar, på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Uppdaterade finansiella mål

De uppdaterade finansiella mål som Tobiis styrelse har antagit i samband med Företrädedemissionen är kopplade till Bolagets uppdaterade affärsplan för storskaliga satsningar på eyetracking i virtual reality och smartphones. Målen för Tobii Dynavox och Tobii Pro kvarstår medan målet för Tobii Tech har uppdaterats.

  • Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 20 procent.
  • Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 procent per år och att nå en rörelsemarginal över 15 procent.
  • Tobii Techs långsiktiga mål är att vara den marknadsledande leverantören av eyetracking-teknologi för integration i högvolymprodukter.

På grund av att marknaden för integration av eyetracking i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede, så har Bolaget valt att inte formulera ett specifikt finansiellt mål för Tobii Tech, utan uttrycker istället en strategisk långsiktig målsättning gällande affärsområdets marknadsposition. Denna målsättning kompletteras med Bolagets bedömningar av marknadsutveckling som återfinns i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen.

Styrelsen bedömer att Bolaget med den föreslagna Företrädesemissionen är fullt finansierad för att genomföra den uppdaterade affärsplanen.

Tidplan

Styrelsen har beslutat att förlänga anmälningsperioden med två dagar. Datumen för Företrädesemissionen presenteras nedan.

2 december 2016 Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
2 december 2016 Offentliggörande av prospektet
6 december – 20 december 2016 Handel i teckningsrätter
6 december – 22 december 2016 Teckningsperiod
29 december 2016 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB, tel. 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Esben Olesen, CFO, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post: esben.olesen@tobii.com

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post: henrik.eskilsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, smartphones och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom det prospekt som offentliggörs härigenom. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.