Tobiis företrädesemission kraftigt övertecknad

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Resultatet för Tobii ABs (publ), (”Tobii” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december 2016, visar att 8 633 477 aktier motsvarande 97,95 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 8 629 035 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, av dessa teckningsanmälningar har 180 526 aktier tilldelats. Företrädesemissionen är således övertecknad med 96%. Genom nyemissionen kommer Tobii att tillföras cirka 458 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i Tobii på avstämningsdagen den 2 december 2016 hade företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Tobii erhölls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 52 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 29 december 2016. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 2 januari 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Tobiis aktiekapital att öka med 63 962,63 kronor till 703 588,87 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 8 814 003 aktier till 96 954 036 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 2 januari 2017. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 2 januari 2017.

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2016, kl. 8:00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB, tel. 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Esben Olesen, CFO, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post: esben.olesen@tobii.com

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post: henrik.eskilsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.