Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 9 maj 2017

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 9 maj 2017 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Kent Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin, Heli Arantola och Jan Wäreby omvaldes som styrelseledamöter. Kent Sander omvaldes som styrelsens ordförande.

 

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor. Per Johan Engstam kommer efterträda Magnus Brändström som huvudansvarig revisor och leda revisonen under det kommande året.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1.539.000 kronor att fördelas med 500.000 kronor till styrelsens ordförande samt 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 239.000 kronor, fördelat på 160.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets ordförande och 40.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv.

Beslut om incitamentsprogram 2017 och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii-koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Serie 1 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda och teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om åtminstone 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om sex månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner som intjänas linjärt under en period om 3,5-4 år varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier fram till 31 maj 2027. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 969.000 teckningsoptioner, varav högst 800.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 169.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2.

Kontakt

Kontakt:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 750 anställda. Läs mer på www.tobii.com.