Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 8 maj 2018

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bland annat nedanstående beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet     

Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn  

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Kent Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin, Heli Arantola och Jan Wäreby omvaldes som styrelseledamöter. Charlotta Falvin valdes till ny styrelseledamot. Kent Sander omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 530.000 kronor till styrelsens ordförande samt 210.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 90.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 45.000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet och 37.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare               

Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier               

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv.

Beslut om incitamentsprogram 2018 och emission av teckningsoptioner                

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii-koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Serie 1 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda och teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om åtminstone 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om sex månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner som intjänas linjärt under en period av 3,5-4 år. Personaloptionerna kan efter sådan intjäning utnyttjas för teckning av aktier fram till 31 maj 2028. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 1.450.000 teckningsoptioner, varav högst 1.000.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 450.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.