Tobii emitterar obligationer om 300 miljoner kronor för förvärvsfinansiering

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Tobii AB (publ) (”Tobii” eller “Bolaget”, tillsammans med sina dotterbolag “Gruppen”) har rest 300 miljoner kronor genom en emission av 3-åriga seniora säkerställda obligationer (”Obligationerna”) under en låneram om 600 miljoner kronor med förfall i februari 2022 (”Obligationslånet”). Likviden från Obligationsemissionen kommer att användas till att ersätta nuvarande förvärvsfinansiering (inklusive lånefaciliteter), samt till finansiering av framtida förvärv och för allmänna företagsändamål.

Erbjudandet har mottagits väl av nordiska institutionella och privata investerare. Räntesatsen för Obligationslånet fastställdes till 3 månaders STIBOR + 575 baspunkter. Obligationerna som emitterats i enlighet med Obligationslånet kommer att vara säkerställda genom pant i aktier i nuvarande och framtida materiella dotterbolag och vissa koncerninterna lån.

“Vi är mycket nöjda med att ha emitterat Obligationerna till attraktiva villkor och under en låneram som möjliggör ytterligare emissioner av obligationer. Tobii har en aktiv förvärvsagenda och Obligationerna ger oss en flexibel finansieringslösning för både genomförda och potentiella framtida förvärv”, säger Tobiis VD Henrik Eskilsson.

I samband med Obligationsemissionen, har Carnegie Investment Bank agerat finansiell rådgivare och sole bookrunner.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16.15 CET den 14 februari 2019.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").

Kontakt

Kontakt

Sara Hyléen, VP of Communications & Investor Relations, Tobii AB, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 073-440 98 62, e-post: ola.elmeland@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.