Tobii informerar om redovisningsförändringar inför kommande delårsrapport

Tobii Group
Pressmeddelande

Tobii AB (publ) informerar idag om redovisningsförändringar inför den kommande delårsrapporten för det tredje kvartalet med anledning av den pågående avyttringsprocessen av Smartbox.

I enlighet med IFRS 5, ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter”, kommer resultatet relaterat till Smartbox i sin helhet att redovisas som ”Resultat från avvecklad verksamhet” från och med delårsrapporten för det tredje kvartalet som offentliggörs den 24 oktober. Intäkter och kostnader relaterade till verksamheten i, samt förvärvet och avyttringen av, Smartbox kommer följaktligen inte att påverka Tobiis resultat på Koncern- eller Affärsområdesnivå. Jämförelseperioder kommer att redovisas på motsvarande sätt. I tillägg kommer samtliga Smartboxrelaterade poster i balansräkningen per 2019-09-30 att redovisas samlat som “Tillgångar som innehas för försäljning” respektive “Skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning”.

Tobii informerar om detta redovisningsförfarande i förtid för att undvika missförstånd och felaktiga slutsatser vid rapporttillfället.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Tobii betalade ägarna och tillika grundarna initialt 127 miljoner kronor kontant för bolaget. Vid tillträdet betalades dessutom en kontant ersättning om 16 miljoner kronor. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA (Competition and Markets Authority) en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att CMA:s granskning avslutas.

CMA meddelade sina slutsatser från utredningen den 15 augusti och begärde då att Tobii avyttrar Smartbox.

Den 16 september överklagade Tobii CMA:s beslut till CAT (Competition Appeal Tribunal).

Kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.