Tobii genomför en riktad nyemission av 4 958 678 stamaktier och tillförs cirka 300 miljoner kronor

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

*Den här sidans funktionalitet fungerar inte med Internet Eplxorer. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Är ditt bosättningsland något av det följande:

USA, Kanada, Japan eller Australien