Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) den 21 juni 2021

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) den 21 juni 2021 fattade stämman beslut om antagande av ett incitamentsprogram. Stämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Beslut om incitamentsprogram 2021
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen (”LTI 2021”), innebärande att sammanlagt högst 140 personer inom Tobii-koncernen kan delta.

Deltagarna i LTI 2021 kommer att erhålla villkorade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget (”Aktierätter”). Sammanlagt kan högst 500 000 Aktierätter komma att tilldelas deltagarna.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande för styrelsen om en riktad emission av högst 600 000 C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, vederlagsfritt till deltagare i programmet samt att överlåta högst 100 000 stamaktier i marknaden för att täcka sociala avgifter. Incitamentsprogrammet 2021 innebär således en maximal utspädningseffekt om ca 0,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Kontakt

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.