Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 11 juni 2015

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Stockholm, 11 juni 2015 – Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 11 juni 2015 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2014. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Nils Bernhard, Martin Gren, John Elvesjö, Åsa Hedin, Kent Sander och Anders Ösund omvaldes som styrelseledamöter. Kent Sander omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1.430.000 kronor att fördelas med 375.000 kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 180.000 kronor, fördelat på 105.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 45.000 kronor till utskottets ordförande och 30.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 75.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 35.000 kronor till utskottets ordförande och 20.000 kronor vardera till övriga två ledamöter).Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015, kl. 19.30.

Kontakt

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen (@) tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.