Tobii fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 25 SEK per aktie – handel inleds på Nasdaq Stockholm idag

Tobii Group Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Stockholm, den 24 april 2015Tobii AB (publ) (”Tobii” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet av erbjudandet av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet, som består av nyemitterade aktier och försäljning av befintliga aktier, väckte stort intresse både bland svenska och internationella investerare samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Priset per aktie har fastställts till 25 SEK per aktie vilket ger Tobii ett marknadsvärde om 2,1 miljarder SEK under antagande om att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas.
  • Erbjudandet består av 16 000 000 nyemitterade aktier som har erbjudits av Bolaget samt 1 901 000 befintliga aktier som har erbjudits av säljande aktieägare[1]. Totalt uppgår därmed Erbjudandet till 17 901 000 aktier, motsvarande 21 % av totalt antal utestående aktier i Tobii[2], före eventuellt utnyttjandet av övertilldelningsoptionen.
  • Bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 400 miljoner SEK genom den nyemission som är en del av Erbjudandet, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.
  • Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Bookrunners, om upp till ytterligare 2 685 150 nyemitterade aktier, som kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från och med den 24 april 2015. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, skulle det resultera i en ytterligare bruttolikvid om cirka 67 miljoner SEK till Bolaget.
  • Invifed AB (ett helägt dotterbolag till Investor AB), Sjätte AP-fonden och RAM ONE har förbundit sig att teckna i Erbjudandet. Deras innehav uppgår efter Erbjudandets fullföljande till 19,5 %, 7,3 % respektive 1,9 % av aktierna i Bolaget, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen. Invifed AB kommer efter genomfört Erbjudande kvarstå som den största aktieägaren i Bolaget.
  • Det totala antalet utestående aktier uppgår efter Erbjudandet till 84 927 883 aktier, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.
  • Likviddagen är beräknad till eller kring den 28 april 2015.
  • Handel med Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm börjar idag den 24 april 2015, under kortnamnet ”TOBII”.

Henrik Eskilsson, VD och medgrundare, kommenterar:

– Vi är stolta och glada över det stora intresse som har visats för att teckna aktier i Tobii både bland institutionella och privata investerare. Vi ser den starka efterfrågan som ett gott betyg på våra etablerade verksamheter och som ett tecken på ett stort förtroende för Tobiis förmåga att ta vår världsledande eyetracking-teknologi till nya spännande områden. Nu ser vi fram emot att göra det som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Kent Sander, styrelseordförande, kommenterar:

– Det här är en viktig milstolpe för Tobii och vi tror att en tillvaro på börsen skapar gynnsamma förutsättningar för Tobii att fortsätta att utvecklas. Vår starka marknadsposition och potential för fortsatt tillväxt reflekteras i det stora investerarintresset för bolaget. Vi har nu en gedigen och diversifierad bas med välrenommerade institutionella ägare i Sverige och internationellt samt en stor bredd av privata investerare. Jag och styrelsen ser fram emot att få fortsätta att arbeta med Tobii som noterat bolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-9161641, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii har förändrat forskning inom många områden och möjliggör kommunikation för tiotusentals människor med särskilda behov. Vi fokuserar även på att förändra hur människor interagerar med teknik i datorer, spel och bilar. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov på grund av ryggmärgsskada, CP, ALS eller annat medicinskt skäl. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-utrustning och tjänster som idag används av mer än 2 000 företag och 1 500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii täcker världsmarknaden genom kontor i Sverige (huvudkontor), USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien och Norge, samt ett globalt nätverk av återförsäljare. Koncernen har cirka 570 anställda och har uppvisat hög årlig tillväxt sedan grundandet 2001. Läs mer på www.tobii.com

 

VIKTIGT INFORMATION

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Hongkong eller Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Tobii anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 

Fotnoter

[1] Bland säljande aktieägare ingår John Elvesjö, styrelseledamot och medlem i Bolagets ledningsgrupp, som

erbjuder 150 000 aktier och styrelseledamoten Nils Bernhard som erbjuder 275 000 aktier.

[2] Före utspädning från utestående personal- och teckningsoptioner.