Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Tobii AB (publ). Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Tobiis årsstämma 2019 kommer att hållas den 9 maj i Stockholm.

Bolagsstämmor