Ersättningar och incitamentsprogram

Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bland annat nedanstående beslut.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii-koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 1.450.000 teckningsoptioner. Mer information om detta finns att läsa i Kommunikén från årsstämman den 8 maj 2018.

Ersättning till koncernledningen

Ersättning till VD och övriga i koncernledningen består av grundlön, rörlig ersättning, incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Ersättning, incitamentsprogram och personaloptioner beskrivs utförligare i Tobii AB Årsredovisning 2017, not 8.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 530.000 kronor till styrelsens ordförande samt 210.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till styrelsen för 2017, beskrivs i Tobii Årsredovisning 2017, not 8.