Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Tobii har ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och en mindre grupp nyckelpersoner i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar både teckningsoptioner och personaloptioner. Personaloptioner är villkorade av anställning under stora delar av programmens löptider. Teckningsoptioner tecknas av den anställde till marknadspris.

Personaloptioner, teckningsoptioner, etc

I enlighet med Tobiis incitamentsprogram finns det i bolaget utfärdat sammanlagt 806.000 personaloptioner och 1.645.750 teckningsoptioner vilka sammantaget ger rätt till teckning av 2.451.750 aktier i Tobii. 

För ersättningar enskilda år, se årsredovisningen när den blivit publicerad.