Ersättningar och incitamentsprogram

Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 12 maj 2020 fattade årsstämman bland annat nedanstående beslut.

Incitamentsprogram

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii-koncernen, (”LTI 2020”) i enlighet med nedan. LTI 2020 föreslås omfatta maximalt 130 personer inom Tobii-koncernen. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier (”Prestationsaktier”) och kontant ersättning inom ramen för LTI 2020, enligt de villkor som anges nedan. Mer information om detta finns att läsa i Tobii AB Årsredovisning 2019.

Ersättning till koncernledningen

Ersättning till VD och övriga i koncernledningen består av grundlön, rörlig ersättning, incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Ersättning, incitamentsprogram och personaloptioner för 2019 beskrivs utförligare i Tobii AB Årsredovisning 2019, not 8.

Ersättning till styrelsen

Styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 2.429.000 kronor att fördelas med 575.000 kronor till styrelsens ordförande samt 225.000 kronor vardera styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till styrelsen för 2020, beskrivs i Tobii AB Årsredovisning 2019, not 8.