Valberedning

Tobiis valberedning består av representanter för bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen utses av bolagets tre största aktieägare. Så länge de tre grundarna – Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö – indirekt eller direkt innehar aktier som tillsammans gör dem till en av de tre största aktieägarna har de rätt att utse en av ledamöterna.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman den 9 maj 2017 består av följande ledamöter:

  • Jan Andersson, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur.
  • Mats Lindahl, utsedd av Sjätte AP-fonden.
  • Ingemar Skogö, utsedd av Tobiis tre grundare.
  • Kent Sander, styrelseordförande i Tobii.

Tobiis bolagsjurist, Rebecca Eriksson, kommer vara valberedningens sekreterare och legala rådgivare. 

Tobiis valberedning uppfyller kraven på oberoende.

 

Uppgifter

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler

Valberedningen ska också föreslå val av revisorer när denna fråga ska beslutas av årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com. Förslag ska lämnas senast den 14 mars 2017.