Valberedning

Tobiis valberedning består av representanter för bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen utses av bolagets tre största aktieägare. Så länge de tre grundarna – Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö – indirekt eller direkt innehar aktier som tillsammans gör dem till en av de tre största aktieägarna har de rätt att utse en av ledamöterna.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman den 18 maj 2021 består av följande ledamöter:

  • Jan Andersson, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur
  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Henrik Tellving, utsedd av Tobiis tre grundare
  • Kent Sander, styrelseordförande i Tobii

Erika Kuus, executive assistant på Tobii, kommer vara valberedningens sekreterare. 

Tobiis valberedning uppfyller kraven på oberoende.

Uppgifter

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler

Valberedningen ska också föreslå val av revisorer när denna fråga ska beslutas av årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com. Förslag ska lämnas senast den 18 maj 2021.