Valberedning

Tobiis valberedning består av representanter för bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen utses av bolagets tre största aktieägare. Så länge de tre grundarna – Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö – indirekt eller direkt innehar aktier som tillsammans gör dem till en av de tre största aktieägarna har de rätt att utse en av ledamöterna.

Valberedningens ledamöter

De nuvarande valberedningens ledamöter:

  • Helen Fasth Gillstedt, valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur
  • Henrik Tellving, utsedd av Tobiis tre grundare
  • Per Norman, styrelseordförande i Tobii

Erika Kuus, executive assistant på Tobii, kommer vara valberedningens sekreterare. 

Tobiis valberedning uppfyller kraven på oberoende.

Uppgifter

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler

Valberedningen ska också föreslå val av revisorer när denna fråga ska beslutas av årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com.