Hållbarhet

Utgångspunkten för Tobiis hållbarhetsarbete är ett långsiktigt värdeskapande, att genom teknologi anpassad till oss människor påverka och förbättra såväl enskilda individers liv som hela branscher. 

Vårt hållbarhetsarbete

Att leverera förstklassiga produkter och tjänster till våra kunder och användare är en av de starkaste drivkrafterna på Tobii. Tobiis medarbetare ska ha ett roligt och utvecklande arbetsliv samtidigt som de kan inspireras av ett högre syfte.

Tobii ska också verka för goda arbetsvillkor hos underleverantörer och ta miljöansvar i produktion och produkthantering.

Tobii’s affärsområden och produkter efterlever olika standarder. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 (Stockholm), och Tobii Dynavox (Pittsburgh) är certifierat enligt ISO13485 och ackrediterat av Joint Commission. 

Våra fokusområden

Våra medarbetare

Tobiis viktigaste framgångsfaktorer är våra ambitiösa och passionerade medarbetare och den öppna, innovativa och engagerade företagskultur som präglar hela vår verksamhet. Med stort förtroende och en hög grad av frihet arbetar våra medarbetare mot Tobiis långsiktiga vision: att skapa en värld där all teknik används i harmoni med naturligt mänskligt beteende. Nyfikenhet och ständig strävan att förbättra, förnya och överträffa sig själva driver Tobiianerna och har gjort Tobii till världsledande pionjär inom eyetracking. Att erbjuda ett hållbart och inspirerande arbetsliv är ett centralt fokus för Tobii för att fortsätta att attrahera topptalanger och leverera på verksamheternas högt uppsatta mål.

Our employees

Produkter som gör nytta i samhället

Många av Tobiis produkter har en starkt positiv påverkan på såväl samhälle som enskilda individers liv. Våra kommunikationshjälpmedel har ofta en avgörande betydelse för användarna och eyetracking bidrar också till nya insikter och förbättringar inom forskning och olika kliniska tillämpningar. Tobiis ambition är att leverera produkter av god kvalitet, som tar hänsyn till användarnas behov och är så säkra som möjligt för användare och miljön.

Tobiis kommunikationshjälpmedel hjälper till exempel personer med funktionsnedsättningar att uttrycka sig och leva mer självständigt. Under 2018 hjälpte vi ytterligare 20 000 personer att få en röst.

 

Social Responsibility

Affärsetik

Tobii strävar efter att vara en transparent och ansvarsfull aktör som bygger förtroende, samarbeten och engagemang. En hög standard avseende affärsetik är viktigt för att behålla ett gott rykte och återkommande kunder och motiverade medarbetare, men också för att kunna vara en positiv kraft i samhället. Vi lägger därför stor vikt vid att verka för goda arbetsvillkor både för anställda och hos underleverantörer och har nolltolerans mot korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Bland annat genomför vi audits hos våra största underleverantörer.

Business ethics

Produktansvar och miljöpåverkan

Tobii ska erbjuda produkter av god kvalitet med ekonomisk och miljömässig effektivitet i hanteringen genom hela leveranskedjan, från design och produktion till försäljning och leverans. Vi strävar kontinuerligt efter att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. De områden i värdekedjan där Tobii kan åstadkomma störst förändring är i produktdesign och transporter.

Många av Tobiis användare är beroende av våra produkter och att eftersträva högsta produktsäkerhet är därför en självklarhet. Tobii följer de regelverk som finns för tillverkning av konsumentelektronik och använder endast material och komponenter som är godkända enligt RoHS2 och REACH.

Product responsibility

Hållbarhet i leverantörskedjan

Tobii strävar efter att säkerställa att våra underleverantörer tillverkar och levererar produkter i enlighet med tillämpliga standarder för arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Tobiis uppförandekod för leverantörer syftar till att garantera att samtliga företag genom hela leverantörskedjan tar ett miljömässigt och etiskt ansvar, att arbetsförhållandena inom leverantörskedjan är säkra och rättvisa samt att arbetarna behandlas med respekt och värdighet. För att se till att uppförandekoden för leverantörer följs utförs regelbundna uppföljande kontroller på plats.

 

Environmental impact