People in a meeting at Tobii

Sättet vi bedriver vår verksamhet

Som en del av hållbarhetsarbetet identifierar vi våra viktigaste hållbarhetsaspekter för att förstå vilken betydande påverkan Tobii har på ekonomi, miljö och människor, samt betydelsen av detta för våra intressenter.

Våra väsentliga hållbarhetsaspekter ligger i linje med vår affärsstrategi och vi har byggt vår hållbarhetsstrategi kring tre huvudområden med koppling till vår verksamhet:

Hållbar arbetsgivare

Bakom Tobiis framgång hittar du våra lysande medarbetare, Tobiianerna. Det är de som formar vår starka företagskultur, som gör att vi kan uppnå våra mål. Vi vill vara ett fantastiskt företag där anställda ler både på väg till jobbet och på väg hem.

En av de mest attraktiva arbetsplatserna
Vår ambition är att vara en topprankad arbetsgivare i Sverige och internationellt. Tobii är kontinuerligt med på listan över ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare” i marknads- undersökningsföretaget Universums årliga ranking.Vårt näst största kontor efter Stockholm, som ligger i Pittsburgh i USA, rankades som ett Top Workplace 2020 för femte året i rad.

Besök vår karrärsida

Lärande kultur
Tobii erbjuder en dynamisk arbetsplats med generösa inlärnings- och utvecklingsmöjligheter för alla Tobiianer och vi strävar kontinuerligt efter att utveckla och förbättra vår inlärningskultur och vårt sätt att arbeta för att ge den bästa miljön för personlig och organisatorisk utveckling.

Mångfald och inkludering
På Tobii brinner vi för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö som värdesätter och främjar mångfald. Mångfald och inkludering är en del av våra strategiska affärsbeslut, såväl som vårt dagliga arbete, och sträcker sig långt utöver våra juridiska skyldigheter. Idag har vi medarbetare från över 50 olika länder på vårt huvudkontor och gedigna samarbeten på alla våra kontor runt om i världen.

Läs mer om våra initiativ för mångfald och inkludering

Att må bra och ha kul på jobbet
Att skapa en hälsosam, rolig och engagerande arbetsplats är ett av våra fokusområden. Vår evenemangskommitté "Fun Trackers" genomför kontinuerligt aktiviteter som utvecklar vår kultur och samhörighet. Team Tobii, vårt hälsoinitiativ, genomför också flera olika aktiviteter för att uppmuntra medarbetarnas välbefinnande. Vi har ett brett utbud av förmåner och program över hela företaget, som ska bidra till en bra balans mellan arbete och privatliv och främja medarbetarnas hälsa.

Miljöansvar

På Tobii är vi införstådda med utmaningarna i samband med klimatförändringarna och de påverkan detta kan ha på människors hälsa och miljön. Vi strävar därför efter att minska vårt eget klimatavtryck inom flera områden och driva vår verksamhet på ett miljövänligt sätt.

Produktdesign och livscykelhantering
Tobii har åtagit sig att minska miljöpåverkan av våra produkter under hela livscykeln, från tillverkning till användning och återvinning. När vi väljer material strävar Tobii efter att förbättra produktens användarupplevelse, livslängd och användbarhet, samt minimera miljöpåverkan och förbättra vår materialeffektivitet.

Koldioxidutsläpp och energiförbrukning
Som en del av vårt miljöledningssystem i Tobii AB analyserar och följer vi upp vår miljöpåverkan årligen. Vi optimerar kontinuerligt vår leverantörskedja för att minska koldioxidutsläppen från transporter av produkter. En del av den miljöpåverkan Tobii ger upphov till kommer från energianvändning i våra kontor. Vi har redan infört 100 % förnybar energi i de lokaler där vi har egna avtal, och för kontor där vi har direktavtal med elleverantörer övervakar vi systematiskt energiförbrukningen och arbetar för att förbättra vår energieffektivitet.

Affärsetik

För oss på Tobii är det viktigt att vara ett transparent och ansvarsfullt företag som både bygger och förtjänar förtroende, samarbete och stort engagemang. Vi har en stark gemensam värdegrund och en hög ambitionsnivå avseende affärsetik och efterlevnad, såväl som företag som individer. För oss är det viktigt att vara en positiv kraft i samhället och att ha ett gott anseende, trogna kunder och motiverade medarbetare.

Tobiis uppförandekod
Tobiis uppförandekod definierar de affärsetiska principer som verksamheten ska följa. 

Visselblåsarpolicyn
Visselblåsarpolicyn innehåller information om hur man rapporterar klagomål, vad man ska rapportera, behandling av rapporter, undersökningsresultat, kommunikation och skydd av visselblåsare, inklusive en klausul mot repressalier. Alla medarbetare kan rapportera öppet, konfidentiellt eller anonymt och rapporterna hanteras konfidentiellt. 

Antikorruptionspolicyn
Risker för mutor och korruption hanteras som en del av den riskanalys som koncernledningen går igenom årligen tillsammans med styrelsen. Även Tobiis leverantörspolicy uttrycker en nollvision för alla former av mutor, korruption, utpressning och förskingring. 

Datasäkerhet och integritet
Vi har ett antal rutiner och förfaranden för att säkerställa överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och vi är fast beslutna att säkerställa att integriteten skyddas. Vår integritetspolicy beskriver hur Tobii hanterar personuppgifter. 

Hållbarhetsprogram för leverantörer

Tobii är ett globalt företag med leverantörer spridda över hela världen. Som leverantör av slutprodukter och plattformar hanterar inte Tobii själva råmaterialet utan sätter nödvändiga standarder som ska följas i hela leveranskedjan.  

Som en viktig del av Tobiis hållbarhetsarbete strävar vi efter att våra leverantörer och underleverantörer bedriver affärer enligt högsta tillämpliga ESG-standarder (Environmental, Social and Governance) och vi har processer för att säkerställa att de gör det. Programmet sträcker sig från kvalificering av nya leverantörer och över hela uppdragsperioden. Standarderna och kraven anges tydligt i Uppförandekoden för leverantörer, i syfte att säkerställa att alla leverantörer och deras underleverantörer tar miljö- och etiskt ansvar, att arbetsförhållandena är säkra och rättvisa och att arbetare behandlas med respekt och värdighet. Tobiis uppförandekod för leverantörer kräver att alla leverantörer respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med internationellt erkända standarder, inklusive ILO-deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetet och FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Vi övervakar efterlevnad och driver kontinuerliga förbättringar genom vårt granskningsprogram.