Tobii Investors

Slutförd avknoppning och notering av Tobii Dynavox

Den 9 december 2021 genomgick Tobii Dynavox en framgångsrik notering på Nasdaq Stockholm. På denna sida finns information om processen och stegen som ledde till avknoppningen och noteringen.

Informationsbroschyr        Prospektet

Bakgrund

Sedan starten för 20 år sedan har Tobii byggt upp tre starka affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro, och Tobii Tech. Dessa affärsområden har växt och mognat sida vid sida och är idag framgångsrika verksamheter. Synergierna mellan Tobii Dynavox och de två andra affärsområdena har gradvis minskat till en mycket begränsad nivå. Tobiis styrelse tror att en uppdelning av Tobii Group i två delar - en bestående av Tobii Dynavox och den andra delen bestående av en sammanslagning av Tobii Pro och Tobii Tech – har potentialen att ytterligare stärka den långsiktiga tillväxten och framgången för de båda enheterna och därmed skapa betydande aktieägarvärden.

Vad innebär detta för Tobii ABs aktieägare?

Efter den föreslagna uppdelningen, kommer det som idag är Tobii Group att delas upp och bli två separata bolag. För varje aktie i Tobii, får man en aktie i Tobii Dynavox. Tobii kommer vara ledaren inom eyetracking för volymmarknader (datorer, datortillbehör, VR, AR, och tredjepartslösningar) såväl som inom eyetracking-lösningar för beteendestudier och inkluderar Tobiis nuvarande affärsområden Tobii Tech och Tobii Pro. Tobii Dynavox kommer vara den globala marknadsledaren i utvecklingen och försäljningen av kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Henrik Eskilsson, co-founder and board member

"Vi anser att tiden nu är mogen att skapa två separata noterade företag, vilket skulle möjliggöra ökat fokus på respektive affär och göra företagen ännu vassare på att förutse och möta sina kunders behov. När vi nu inleder det här arbetet ser jag med stor förväntan framemot de möjligheter enkelheten med två separata företag medför, vart och ett med fantastiska medarbetare, som får större befogenheter och organisationer som kan bli ännu mer snabbfotade än idag.”

Henrik Eskilsson, VD för Tobii

“Styrelsen och ledningen har under många år sett en uppdelning som en naturlig utveckling av bolaget för att maximera potentialen och det långsiktiga aktieägarvärdet. Genom att dela upp Tobii bildas två investeringsalternativ med helt olika profil, båda med spännande framtidsutsikter och med stark attraktionskraft för investerare med olika inriktning och intresse.”

Kent Sander, styrelseordförande för Tobii

Kent Sander, chairman of the board, Tobii

Indikativ tidsplan

Timeline for Spin off Dynavox Swedish

 

25 oktober 2021
Tobiis styrelse har rekommenderat att en extra bolagsstämma röstar för utdelningen av samtliga aktier i Tobii Dynavox till aktieägarna i Tobii. Tobiis styrelse har rekommenderat att en extra bolagsstämma röstar för utdelningen av samtliga aktier i Tobii Dynavox till aktieägarna i Tobii.

23 november 2021
Prospektet publiceras.

30 november 2021
Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter, vilket kommer att inkludera presentationer av båda Tobii Dynavox och Tobiis verksamheter.

3 december 2021
Sista dag för handel i Tobii AB:s stamaktier inklusive rätt att erhålla stamaktier i Tobii Dynavox.

6 december 2021
Ex-date, Tobii ABs aktie handlar utan rätt till utdelningen av aktier Tobii Dynavox.

9 december 2021
Beräknad första dag för handel i Tobii Dynavox stamaktier.

För mer information om tidsplanen läs vår informationsbroschyr.

FAQ

Varför föreslås utdelningen av stamaktierna i Tobii Dynavox?

Tobiis styrelse anser att en uppdelning av Tobiikoncernen i två delar – en bestående av affärsområdet Tobii Dynavox och en bestående av en sammanslagning av affärsområdena Tobii Pro och Tobii Tech – har potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången för båda företagen, och därigenom skapa betydande aktieägarvärden.

Vad är villkoren för utdelningen?

Den som är registrerad som stamaktieägare i Tobii på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att utan ersättning erhålla en stamaktie i Tobii Dynavox för varje innehavd stamaktie i Tobii.

Kommer jag behöva vidta några åtgärder för att erhålla de utdelade stamaktierna?

Nej, den som är registrerad (direktregistrerad eller genom förvaltare) som aktieägare i Tobii på avstämningsdagen för utdelning erhåller per automatik stamaktier i Tobii Dynavox.

När är avstämningsdagen för utdelningen?

Styrelsen i Tobii har föreslagit att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdagen för utdelningen av Tobii Dynavox. Avstämningsdagen är således inte bestämd per dagen för denna Informationsbroschyr utan kommer att kommuniceras i efterhand. Avstämningsdagen beräknas infalla i nära anslutning till noteringen av stamaktierna i Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm. Om styrelsens förslag bifalles, är avsikten att noteringen av Tobii Dynavox stamaktier ska ske på Nasdaq Stockholm omkring årsskiftet 2021/2022.

När kommer prospektet att offentliggöras och var hittar jag det?

Ett prospekt innehållandes information om Tobii Dynavox och riskerna förknippade med en investering i Tobii Dynavox stamaktier kommer att offentliggöras innan Tobii Dynavox stamaktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet kommer att göras tillgängligt för nedladdning på Tobiis respektive Tobii Dynavox hemsidor och kan även erhållas i pappersformat på Tobiis respektive Tobii Dynavox kontor.

Kommer utdelningen att orsaka några skattekonsevenser för aktieägarna?

För fysiska personer och aktiebolag med skatterättslig hemvist i Sverige kommer utdelningen av aktier i Tobii Dynavox inte föranleda någon omedelbar beskattning på grund av att de så kallade Lex Asea-reglerna tillämpas. Genom tillämpning av de så kallade Lex Asea-reglerna kommer ingen svensk kupongskatt att tas ut i samband med utdelningen av aktier i Tobii Dynavox till personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige.